Personenstandsregister - P - Podzus


Podszus, Helmut, m, *22.01.1936,
- ∞ (yyyy) Podszus, Anna, f, geb. Dahmen, *dd.mm.yyyy
- - Podzus, Gerhard, m, *dd.mm.yyyy
- - ∞ (1991) Podszus, Alwine, f, geb. Noesges, *dd.mm.yyyy
- - - Podzus, Gerhard, m, *dd.mm.yyyy
- - - Podzus, Kerstin, f, *dd.mm.yyyy
- - - Podzus, Christoph, m, *dd.mm.yyyy
- - Podszus, Dorothe Susanna, f, *dd.mm.yyyy
- - ∞ (yyyy) Thome, Paul, m, *dd.mm.yyyy
- - Podszus, Lydia, f, *dd.mm.yyyy
- - ∞ (yyyy) …, Albert, m, *dd.mm.yyyy

Valid XHTML 1.0 Transitional

©2006-2019 Cornelia Rickal